You are currently viewing กรมโรงงานฯ จัดอบรมให้ความรู้การประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Biomass VSPP)

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) เวลา 9.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม “การประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และร่างเกณฑ์มาตรฐานของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Biomass VSPP)” ภายใต้โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากชีวมวล (Biomass VSPP) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 แห่งเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงด้านการประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ส่งเสริมการใช้เกณฑ์มาตรฐานสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ในการตรวจประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงาน การตรวจความด้านปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงไฟฟ้าชีวมวลและผู้เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ สามารถดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากต่อไป

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #DIW #กระทรวงอุตสาหกรรม #โรงไฟฟ้าชีวมวล