• ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 รว.2/1 รว.3 รว.3/1)

• ระบบรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)

• ระบบขึ้นทะเบียนบุคลากรสิ่งแวดล้อม

• ระบบการรายงานข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม

• ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS)

• ระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์(E-Report) (สำหรับเจ้าหน้าที่)

• ระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

• ระบบการตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย

• ระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง (ส่วนผู้ประกอบการ)