กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-430-6300 โทรสาร. 66-(02)-430-6300 ต่อ 1079
email: pr@diw.mail.go.th

facebook twitter facebook

diwmap