กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-430-6300 สายด่วน 1564
อีเมลหน่วยงาน : saraban@diw.mail.go.th
ร้องเรียน/ติดต่อสอบถาม : pr@diw.mail.go.th

diwmap