• ระบบยืนยันตัวตน (DIW User Authentication)

• ระบบรายงานข้อมูลโพแทสเซียมไซยาไนด์

• ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (HSSS)

• ระบบหารือเคมีภัณฑ์

• ระบบขนส่งวัตถุอันตราย

• ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6)

• ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)

• ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 (วอ./อก.32)

• ติดตามการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

• ระบบติดตามการอนุญาตวัตถุอันตราย (กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม)

• บุคลากรเฉพาะด้านวัตถุอันตราย

• ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

• ระบบแจ้งข้อมูลการซื้อ-ขายวัตถุอันตรายควบคุมพิเศษ

• ระบบบูรณาการข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ