นายสหวัฒน์ โสภา

ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO)

ติดต่อ : อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2430 6300 ต่อ 1003

e-mail : sahawat.s@diw.mail.go.th