นายพรยศ กลั่นกรอง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)

ติดต่อ : อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2430 6300 ต่อ 1002

e-mail : pornyod.k@diw.mail.go.th