วิสัยทัศน์
“ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว”

พันธกิจ
1. บริหารจัดการ กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีความปลอดภัย ตามกรอบกฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการการผลิต
การแปลงเครื่องจักรเป็นทุน การจัดการพลังงาน การจัดการมลพิษและวัตถุอันตรายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และสังคมอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร

วัฒนธรรม
รอบรู้วิชาการ ทำงานร่วมกัน ทันต่อสถานการณ์

ค่านิยม
บริการอย่างมืออาชีพ เข้าใจผู้ประกอบการ ใส่ใจชุมชนด้วย MIND

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรอ. 2560

อำนาจหน้าที่