วิสัยทัศน์
“ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว”

พันธกิจ
1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการการผลิต
การจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและวัตถุอันตรายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม
4. การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงาน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พัฒนาสมรรถนะองค์การและบุคลากร

วัฒนธรรม
ทำงานด้วยความมุ่งมั่น สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง สอดคล้องความเปลี่ยนแปลง

ค่านิยม
อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่พัฒนา

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรอ. 2560