เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(1) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

(2) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

(3) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

(4) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(5) แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ กรอ. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(6) นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

(7) ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Sharing Agreement)

(8) แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)

(9) หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

(10) หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification)

(11) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

(12) แบบฟอร์มใบสมัครงาน

(13) สัญญาจ้างปฏิบัติงาน

(14) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

(15) ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (Joint Controller Agreement)