Calendar of Events

อา. อาทิตย์

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

10 events,

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำภาคสนาม

ปฏิบัติงานตามข้อสั่งการตามมติ/นโยบาย คณะรัฐมนตรี

ดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จัดทำคำของบประมาณและรายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหาร

จัดทำโครงการสำคัญของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สศช.)

สัมมนา เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อความยั่งยืน (Smart Solution for Sustainable) สำหรับภาคการผลิตใน EEC

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

10 events,

10 events,

10 events,

6 events,

6 events,

6 events,

6 events,

0 events,