1. คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning

3. คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขออนุญาตโรงงานแบบดิจิทัล

4. คู่มือการตรวจกำกับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากกรณีต่าง ๆ สำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน