You are currently viewing กรมโรงงานฯ จัดสัมมนา ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนแม่บทภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรองรับการขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) เวลา 9.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนแม่บทภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรองรับการขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567” โดยมี นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผน โครงการ และรายงานของแต่หน่วยงาน รับทราบเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และระดับที่ 3 แผนของส่วนราชการต่างๆ และเพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับนโยบายของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 การสร้างความสำเร็จให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มิติที่ 2 การดูแลประชาชน มิติที่ 3 การดูแลรักษาให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และ มิติที่ 4 การดูแลรายได้ให้แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน ต่อไป

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #DIW #กระทรวงอุตสาหกรรม