You are currently viewing นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการเปิดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการบริหารจัดการน้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองเปรมประชากร”

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการเปิดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการบริหารจัดการน้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองเปรมประชากร” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 510 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษน้ำ โดยนำความรู้ด้านการจัดการมลพิษน้ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดความสกปรกที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสภาพน้ำ และภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง โดยพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา