You are currently viewing นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully Manifest) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การกำหนดระยะเวลาการอนุญาต สก.๒ (ของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตราย)
2. การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณา สก.2
3. การกำหนดรหัสของเสีย/การยกเว้นการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)