You are currently viewing นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ขอความเห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. ขอปรับปรุงการขออนุมัติในหลักการให้ใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. กลุ่มร้านค้าสวัสดิการ 5 ร้านค้า ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม