ด้วยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะจัดให้มีการทดสอบและคัดเลือก เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลเข้าร่วมทดสอบและคัดเลือก ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 – 15.00 น.

รายละเอียด