กรอ. ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงยกเว้นต่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 334 ตอนที่ 55ก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด

รายละเอียด