วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายวีระพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่กรอ. ให้มีความเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และเทคโนโลยี ของโรงงานอุตสาหกรรมในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และบริษัท ไดซิน จำกัด