เลขทะเบียนโรงงาน
จำพวก
ชื่อโรงงาน
ชื่อผู้ประกอบกิจการ
รหัสประเภทโรงงาน
ประเภท TSIC
ประเภท ISIC
ประกอบกิจการ
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
 

หมายเหตุ
1. ข้อมูลนี้ไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2.วิธีการค้นหา : ให้ใส่เงื่อนไขบางส่วนของข้อมูลโรงงานที่ต้องการค้นหาในช่องสำหรับเติมข้อมูล แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล ตัวอย่างเช่น
    -ถ้าต้องการโรงงานทั้งหมดในจังหวัดอ่างทอง ให้ใส่ อ่างทอง
    -แต่ถ้าต้องการโรงงานสีฝัดหรือขัดข้าวในจังหวัดอ่างทองให้ใส่ 00901 ในช่อง ประเภทโรงงาน และใส่ อ่างทอง ในช่องจังหวัดด้วย
    -ควรใส่เงื่อนไขให้มากในขอบเขตที่ต้องการเพื่อความกระชับของข้อมูล
    -หากต้องการเคลียร์ข้อมูลที่มีการป้อนไว้แล้ว ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก
3.ท่านสามารถดูรหัส ประเภทโรงงาน ได้จาก บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   และสามารถดูรหัส TSIC ได้จาก ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม