บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

บัญชีท้ายกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563

ประเภท โรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจำพวกที่ 1 โรงงานจำพวกที่ 2 โรงงานจำพวกที่ 3
00100 1 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
002 2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
00201   (1) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
00202   (2) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
00203   (3) การอัดปอหรือใบยาสูบ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
00204   (4) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น - - โรงงานทุกขนาด
00205   (5) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า - - โรงงานทุกขนาด
00206   (6) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
00207   (7) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่าน ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว - - โรงงานทุกขนาด
00208   (8) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
00209   (9) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
00210   (10) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี - - โรงงานทุกขนาด
00211   (11) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ โรงงานทุกขนาด - -
003 3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
00301   (1) การโม่ บด หรือย่อยหิน - - โรงงานทุกขนาด
00302   (2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน - - โรงงานทุกขนาด
00303   (3) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
00304   (4) การดูดทราย - - โรงงานทุกขนาด
00305   (5) การลำเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลำเลียง - โรงงานทุกขนาด -
004 4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
00401   (1) การฆ่าสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
00402   (2) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00403   (3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00404   (4) การสกัดน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทำน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00405   (5) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00406   (6) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00407   (7) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารเช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลว เยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
005 5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำนมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
00501   (1) การทำนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์   เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00502   (2) การทำนมสดจากนมผงและไขมัน - - โรงงานทุกขนาด
00503   (3) การทำนมข้น นมผง หรือนมระเหย - - โรงงานทุกขนาด
00504   (4) การทำครีมจากน้ำนม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00505   (5) การทำเนยเหลวหรือแข็ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00506   (6) การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
006 6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
00601   (1) การทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00602   (2) การถนอมสัตว์น้ำ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00603   (3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ หนังหรือไขมัน สัตว์น้ำ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00604   (4) การสกัดน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ำ หรือการทำน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ำให้บริสุทธิ์   เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00605   (5) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นิ่ง ทอด หรือบด สัตว์น้ำ   เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
007 7 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมัน จากพืชหรือ สัตว์ หรือไขมันจากสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
00701   (1) การสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
00702   (2) การอัดหรือป่นกากพืช หรือสัตว์ที่สกัดน้ำมันออกแล้ว - - โรงงานทุกขนาด
00703   (3) การทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน - - โรงงานทุกขนาด
00704   (4) การทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ - - โรงงานทุกขนาด
00705   (5) การทำเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ำมันผสมสำหรับปรุงอาหาร - - โรงงานทุกขนาด
008 8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
00801   (1) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
00802   (2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
009 9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
00901   (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีหม้อไอน้ำ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีหม้อไอน้ำ
00902   (2) การทำแป้ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
00903   (3) การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
00904   (4) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
00905   (5) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
00906   (6) การปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
010 10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
01001   (1) การทำขนมปัง หรือขนมเค็ก - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01002   (2) การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01003   (3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
011 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้ำตาล ซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
01101   (1) การทำน้ำเชื่อม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01102   (2) การทำน้ำตาลทรายแดง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01103   (3) การทำน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาว - - โรงงานทุกขนาด
01104   (4) การทำน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ - - โรงงานทุกขนาด
01105   (5) การทำน้ำตาลก้อน หรือน้ำตาลผง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01106   (6) การทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน - - โรงงานทุกขนาด
01107   (7) การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนดหรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย โรงงานทุกขนาด - -
012 12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
01201   (1) การทำใบชาแห้ง หรือใบชาผง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01202   (2) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทำกาแฟผง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01203   (3) การทำโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01204   (4) การทำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือนมจากช็อกโกเลต - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01205   (5) การทำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01206   (6) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01207   (7) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01208   (8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01209   (9) การทำหมากฝรั่ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01210   (10) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
01211   (11) การทำไอศกรีม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
013 13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
01301   (1) การทำผงฟู - - โรงงานทุกขนาด
01302   (2) การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร - - โรงงานทุกขนาด
01303   (3) การทำแป้งเชื้อ - - โรงงานทุกขนาด
01304   (4) การทำน้ำส้มสายชู - - โรงงานทุกขนาด
01305   (5) การทำมัสมาร์ค - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
01306   (6) การทำน้ำมันสลัด - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
01307   (7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
01308   (8) การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
01400 14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทำน้ำแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
015 15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ อาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
01501   (1) การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
01502   (2) การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
01600 16 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา - - โรงงานทุกขนาด
01700 17 โรงงานผลิต เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่ เอทิลแอลกอฮอล์ ที่ผลิตจากกากซัลไฟด์ในการทำเยื่อกระดาษ - - โรงงานทุกขนาด
01800 18 โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลำดับที่ 19 - - โรงงานทุกขนาด
019 19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลค์ หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
01901   (1) การทำป่น หรือบดมอลค์ - - โรงงานทุกขนาด
01902   (2) การทำเบียร์ - - โรงงานทุกขนาด
020 20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
02001   (1) การทำน้ำดื่ม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และไม่จัดอยู่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1 เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
02002   (2) การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
02003   (3) การทำน้ำอัดลม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
02004   (4) การทำน้ำแร่ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
021 21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
02101   (1) การอบใบยาสูบให้แห้ง หรือการรูดก้านใบยาสูบ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
02102   (2) การทำบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
02103   (3) การทำยาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
02104   (4) การทำยานัตถุ์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
022 22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
02201   (1) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อม สี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ ฟอกย้อมสี
02202   (2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสำหรับการทอ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอกย้อมสี
02203   (3) การฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ - - โรงงานทุกขนาด
02204   (4) การพิมพ์สิ่งทอ - - โรงงานทุกขนาด
023 23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
02301   (1) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน - คนงานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
02302   (2) การทำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก - คนงานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
02303   (3) การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ - คนงานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
02304   (4) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ - คนงานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
02400 24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอกย้อมสี
02500 25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ำมัน - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอกย้อมสี
026 26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
02601   (1) การผลิตเชือก - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
02602   (2) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
027 27 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่ทำด้วยวิธีถัก หรือทออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
02701   (1) การทำพรมน้ำมัน หรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหน้าแข็ง ซึ่งมิได้ทำจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก - - โรงงานทุกขนาด
02702   (2) การทำผ้าน้ำมัน หรือหนังเทียม ซึ่งมิได้ทำจากพลาสติกล้วน - - โรงงานทุกขนาด
02703   (3) การทำแผ่นเส้นใย ที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุ ซึ่งมิใช่ยาง - - โรงงานทุกขนาด
02704   (4) การทำสักหลาด - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการฟอกย้อมสี
02705   (5) การทำผ้าลูกไม้ หรือผ้าลูกไม้เทียม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการฟอกย้อมสี
02706   (6) การทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน - - โรงงานทุกขนาด
02707   (7) การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทำจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว - - โรงงานทุกขนาด
02708   (8) การทำด้ายหรือผ้าใบสำหรับยางนอกล้อเลื่อน - - โรงงานทุกขนาด
028 28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
02801   (1) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์หรือวัสดุอื่น - คนงานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
02802   (2) การทำหมวก - คนงานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
02900 29 โรงงานหมักแต่ง ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
03000 30 โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัดหรือแต่งขนสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
03100 31 โรงงานทำพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
032 32 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าจาก      
03201   (1) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
03202   (2) ใยแก้ว - - โรงงานทุกขนาด
03300 33 โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
034 34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
03401   (1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน - - โรงงานทุกขนาด
03402   (2) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร - - โรงงานทุกขนาด
03403   (3) การทำไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิด - - โรงงานทุกขนาด
03404   (4) การทำฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ - - โรงงานทุกขนาด
03405   (5) การถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้ - - โรงงานทุกขนาด
03406   (6) การเผาถ่านจากไม้ - - โรงงานทุกขนาด
03500 35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา - คนงานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
036 36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
03601   (1) การทำภาชนะบรรจุเครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - - โรงงานทุกขนาด
03602   (2) การทำรองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้าหรือหุ่นรองเท้าจากไม้ - - โรงงานทุกขนาด
03603   (3) การแกะสลักไม้ - ไม่งานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
03604   (4) การทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ - - โรงงานทุกขนาด
03605   (5) การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก - คนงานไม่เกิน 75 คน คนงานเกิน 75 คน
03700 37 โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - - โรงงานทุกขนาด
038 38 โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
03801   (1) การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น - - โรงงานทุกขนาด
03802   (2) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใย (fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard) - - โรงงานทุกขนาด
03900 39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard) - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
040 40 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
04001   (1) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน - - โรงงานทุกขนาด
04002   (2) การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
041 41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ      
04101   (1) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
04102   (2) การทำแม่พิมพ์โลหะ - - โรงงานทุกขนาด
042 42 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้      
04201   (1) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีที่มิใช่ (3) - - โรงงานทุกขนาด
04202   (2) การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือกหรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย - - โรงงานทุกขนาด
04203   (3) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการชีวภาพเป็นพื้นฐาน - - โรงงานทุกขนาด
04204   (4) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง - - โรงงานทุกขนาด
04205   (5) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่ผลิตจากวัตถุดิบ พื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องรวมกับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม และทำให้พลาสติกชีวภาพนั้นสลายตัวได้ทางชีวภาพ - - โรงงานทุกขนาด
043 43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
04301   (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
04302   (2) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
04303   (3) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทำปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
04400 44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว - - โรงงานทุกขนาด
045 45 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (paints) น้ำมันซักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ยาหรืออุดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
04501   (1) การทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ - - โรงงานทุกขนาด
04502   (2) การทำน้ำมันซักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี - - โรงงานทุกขนาด
04503   (3) การทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด - - โรงงานทุกขนาด
046 46 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ยา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
04601   (1) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ - - โรงงานทุกขนาด
04602   (2) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
04603   (3) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ แต่วัตถุตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสำอาง เครื่องมือ ที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น - - โรงงานทุกขนาด
047 47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สบู่ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
04701   (1) การทำสบู่ วัสดุสังเคราะห์ สำหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างหรือขัดถู - - โรงงานทุกขนาด
04702   (2) การทำกลีเซอรีนดิบ หรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จากน้ำมันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด
04703   (3) การทำเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
04704   (4) การทำยาสีฟัน - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
048 48 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
04801   (1) การทำยาขัดเครื่องเรือน หรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุสำหรับตบแต่งอาคาร - - โรงงานทุกขนาด
04802   (2) การทำยาฆ่าเชื้อโรค หรือยาดับกลิ่น - - โรงงานทุกขนาด
04803   (3) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้เปียกน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้ซึมเข้าไป (wetting agents. emulsifiers of penetrants) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ผนึกหรือกาวผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวผสม (sizes) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (cements) ที่ทำจากพืช สัตว์ หรือพลาสติก ที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้อุดรูฟัน (dental cements) - - โรงงานทุกขนาด
04804   (4) การทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง - - โรงงานทุกขนาด
04805   (5) การทำเทียนไข - - โรงงานทุกขนาด
04806   (6) การทำหมึกหรือคาร์บอนดำ - - โรงงานทุกขนาด
04807   (7) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่น หรือควันเมื่อเผาไหม้ - - โรงงานทุกขนาด
04808   (8) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร - - โรงงานทุกขนาด
04809   (9) การทำหัวน้ำมันระเหย (essential oils) - - โรงงานทุกขนาด
04810   (10) การทำครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า - - โรงงานทุกขนาด
04811   (11) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ำหรือกับความร้อน - - โรงงานทุกขนาด
04812   (12) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับโลหะ น้ำมัน หรือน้ำ (metal, oil or water treating compounds) ผลิตภัณฑ์สำเร็จเคมีไวแสงฟิล์มหรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง (prepared photo-chemical materials or sensitized film, paper or cloth) - - โรงงานทุกขนาด
04813   (13) การทำถ่านกัมมันต์ (activated carbon) - - โรงงานทุกขนาด
04900 49 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม - - โรงงานทุกขนาด
075 50 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
05001   (1) การทำแอสฟัลต์ หรือน้ำมันดิบ - - โรงงานทุกขนาด
05002   (2) การทำกระดาษอาบแอสฟัลต์ หรือน้ำมันดิบ - - โรงงานทุกขนาด
05003   (3) การทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหิน หรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว - - โรงงานทุกขนาด
05004   (4) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น - - โรงงานทุกขนาด
05005   (5) การกลั่นถ่านหินในเตาโค้ก ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก - - โรงงานทุกขนาด
05100 51 โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คนหรือสัตว์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
052 52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
05201   (1) การทำยางแผ่นในขั้นต้น จากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทำในสวนยางหรือป่า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05202   (2) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทำในสวนยางหรือป่า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05203   (3) การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ - - โรงงานทุกขนาด
05204   (4) การทำผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ในลำดับที่ 51 จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
053 53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
05301   (1) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05302   (2) การทำสื่อหรือพรม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05303   (3) การทำเปลือกหุ้มไส้กรอก - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05304   (4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05305   (5) การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ - - โรงงานทุกขนาด
05306   (6) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวน - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05307   (7) การทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05308   (8) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05309   (9) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก - - โรงงานทุกขนาด
05400 54 โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว - - โรงงานทุกขนาด
05775 55 โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
05600 56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสำหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (architectural terracotta) รองในเตาไฟท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ จากดินเหนียว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
057 57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
05701   (1) การทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ - - โรงงานทุกขนาด
05702   (2) การลำเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลำเลียงหรือระบบท่อลม - - โรงงานทุกขนาด
05703   (3) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกันหรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกับวัสดุอื่น - - โรงงานทุกขนาด
058 58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
05801   (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
05802   (2) การทำใยแร่ - - โรงงานทุกขนาด
05803   (3) การทำผลิตภัณฑ์จากหิน - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
05804   (4) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับขัดถู (abrasives) - - โรงงานทุกขนาด
05805   (5) การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (asbestos) - - โรงงานทุกขนาด
05806   (6) การทำผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ - - โรงงานทุกขนาด
05900 59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (iron and steel basic industries) - - โรงงานทุกขนาด
06000 60 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (non-ferrous metal basic industries) - - โรงงานทุกขนาด
06100 61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั้ม หรือหลอม หล่อโลหะ
06200 62 โรงงานผลิตตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ
063 63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
06301   (1) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง สะพาน ประตูน้ำ ถังน้ำ หรือปล่องไฟ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06302   (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06303   (3) การทำส่วนประกอบ สำหรับใช้ในการต่อเรือ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06304   (4) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06305   (5) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
064 64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
06401   (1) การทำภาชนะบรรจุ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06402   (2) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก - - โรงงานทุกขนาด
06403   (3) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว - - โรงงานทุกขนาด
06404   (4) การทำตู้หรือห้องนิรภัย - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06405   (5) การทำผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06406   (6) การทำขดสปิงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุนย้ำ หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทำในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (primary rolling or drawing mills) - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06407   (7) การทำเตาไฟ หรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06408   (8) การทำเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง สำหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ โลหะ
06409   (9) การทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ โลหะ
06410   (10) การทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูป ด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (enamelling japanning or lacquering) ซุบหรือขัด - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ โลหะ
06411   (11) การอัดเศษโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
06412   (12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
06413   (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
06414   (14) การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (1) ถึง (10) - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06500 65 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06600 66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
067 67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
06701   (1) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สำหรับโรงเลื่อย ไส ทำเครื่องเรือนหรือทำไม้วีเนียร์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ โลหะ
06702   (2) การทำดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (milling machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (shearing machines) หรือ เครื่องไส (shaping machines) - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ โลหะ
06703   (3) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องขัด - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06704   (4) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (drop forges or forging machines) - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06705   (5) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06706   (6) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทำให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06707   (7) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (dies) หรือเครื่องจับ (jigs) สำหรับใช้กับเครื่องมือกล - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06708   (8) การทำส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7) - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06800 68 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นท่อ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตเลียม หรือการกลั่นน้ำมัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อ โลหะ
06900 69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (digital or analog computers or associated electronic data processing equipment or accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (cash registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสำเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ ล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
07000 70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก ปั่นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกช้อนของ (stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสำหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07100 71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า เครื- เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07200 72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำบอกเครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องบันทึกคำบอกเครื่องบันทึกด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนำหรือตัวกึ่งนำชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (semi-conductor or related sensitive semi- conductor devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ fixed or variable electronic capacitors or condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
07300 73 โรงงานผลิต ประกอบหรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
074 74 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
07401   (1) การทำหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07402   (2) การทำลวด หรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07403   (3) การทำอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียมหลอดไฟฟ้า (fixtures of lamp sockets or receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนำ (conductor connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสำหรับร้อยสายไฟฟ้า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07404   (4) การทำฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07405   (5) การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำ หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - - โรงงานทุกขนาด
075 75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
07501   (1) การต่อ ซ่อมแซม หรือดอกหม้นเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรื่องยาง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07502   (2) การทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07503   (3) การเปลี่ยนแปลง หรือรื้อทำลายเรือ - - โรงงานทุกขนาด
076 76 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
07601   (1) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
07602   (2) การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
077 77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
07701   (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือ รถพ่วง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ
07702   (2) การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ
078 78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
07801   (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปํ๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ
07802   (2) การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ
079 79 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ อากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
07901   (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ
07902   (2) การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ
08000 80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยานและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม หรือหลอม หล่อโลหะ
081 81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
08101   (1) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ ควบคุม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมี่การล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
08102   (2) การทำ ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู( cyclotons), (betatrons or accelerator) - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
08103   (3) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
08200 82 โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทำงานหรือเครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
08300 83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
084 84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
08401   (1) การทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08402   (2) การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่มีการชุบ หลอมหล่อโลหะ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ หรือหลอม หล่อโลหะ
08403   (3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08404   (4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ - โรงงานทุกขนาด -
08405   (5) การทำดวงตรา หรือ เหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น - - โรงงานทุกขนาด
08500 85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08600 86 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
087 87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
08701   (1) การทำเครื่องเล่น - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08702   (2) การทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08703   (3) การทำเครื่องเพชร หรือพลอย หรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08704   (4) การทำร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นหรองบุหรี่ หรือไฟแซ็ก - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08705   (5) การทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (stencils) - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08706   (6) การทำแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
08707   (7) การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับใด - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
088 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
08801   (1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยไดโดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง สูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ - - โรงงานทุกขนาด
08802   (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน - - โรงงานทุกขนาด
08803   (3) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลองส่งน้ำ - - โรงงานทุกขนาด
08900 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ - - โรงงานทุกขนาด
09000 90 โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม - - โรงงานทุกขนาด
09100 91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
09101   (1) การบรรจุสินค้าทั่วไป - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
09102   (2) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง - - โรงงานทุกขนาด
09200 92 โรงงานห้องเย็น - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่มีการแกะ ล้าง หรือแปรสภาพวัตถุดิบ เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการแกะ ล้าง หรือแปรสภาพวัตถุดิบ
09300 93 โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง โรงงานทุกขนาด - -
09400 94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจำตัว โรงงานทุกขนาด - -
095 95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
09501   (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว - - โรงงานทุกขนาด
09502   (2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว - - โรงงานทุกขนาด
09503   (3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ - - โรงงานทุกขนาด
09504   (4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โรงงานทุกขนาด - -
09600 96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี โรงงานทุกขนาด - -
09700 97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลำดับใด - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน เครื่องจักรเกิน 75 แรงงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน
09800 98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้าเครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอก ย้อมสี
09900 99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว - - โรงงานทุกขนาด
100 100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
10001   (1) การทา พ่น หรือเคลือบสี - - โรงงานทุกขนาด
10002   (2) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ำมันเคลือบเงาอื่น - - โรงงานทุกขนาด
10003   (3) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี โรงงานทุกขนาด - -
10004   (4) การขัด - - โรงงานทุกขนาด
10005   (5) การชุบเคลือบผิว (plating, anodizing) - - โรงงานทุกขนาด
10006   (6) การอบชุบด้วยความร้อน (heat treatment) - - โรงงานทุกขนาด
10100 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (central waste treatment plant) - - โรงงานทุกขนาด
10200 102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ (steam generating) - - โรงงานทุกขนาด
103 103 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
10301   (1) การทำเกลือสินเธาว์ - - โรงงานทุกขนาด
10302   (2) การสูบหรือการนำน้ำเกลือมาจากใต้ดิน - - โรงงานทุกขนาด
10303   (3) การบดหรือป่นเกลือ - เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า เครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า
10304   (4) การทำเกลือให้บริสุทธิ์ - - โรงงานทุกขนาด
10400 104 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หม้อไอน้ำ (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว - - โรงงานทุกขนาด
10500 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 - - โรงงานทุกขนาด
10600 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม - - โรงงานทุกขนาด
10700 107 โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล เสียงหรือภาพ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกำลังสูง เช่น แสงเลเซอร์ แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ำได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล) - - โรงงานทุกขนาด

หมายเหตุ เครื่องหมาย - หมายถึง ไม่จัดอยู่ในจำพวกนี้