You are currently viewing กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ครั้งที่ 1/2566 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมี นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวอารยา ไสลเพชร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก เร่งพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติ (กอฮช.) และการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในระดับสากล โดยตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมฮาลาลไทยเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมชูมาตรฐานฮาลาลไทยต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมทั่วโลกและสามารถตรวจสอบได้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลสอดรับตลาดกลุ่มเป้าหมายต่อไป

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #DIW #MIND #กระทรวงอุตสาหกรรม #อาหารฮาลาล