You are currently viewing กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและระบบการบริหารจัดการที่ดีตลอดจนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและความปลอดภัยที่เหมาะสม ณ บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและระบบการบริหารจัดการที่ดีตลอดจนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและความปลอดภัยที่เหมาะสม ณ บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด