You are currently viewing กวภ. ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือ กรอ. ภาคเอกชนและ สถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเครื่อง E-nose สำหรับ ตรวจวัดกลิ่นรบกวนโรงงาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Online ในการประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือ กรอ. ภาคเอกชนและ สถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเครื่อง E-nose สำหรับ ตรวจวัดกลิ่นรบกวนโรงงาน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแสดงผลการวิเคราะห์ค่ากลิ่นรบกวนด้วยเครื่อง E-nose ของโรงงานจำนวน 9 โรงงานและนำผลการวิเคราะมาเปรียบเทียบกับวิธีการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory test)เพื่อหาค่าความเข้มกลิ่น (Odor Concentration) ตามที่กฎหมายบังคับใช้กับโรงงานจำนวน 23 ประเภทโรงงาน โดยทางคณะผู้วิจัย จะดำเนินการวัดวิเคราะห์กลิ่นเพิ่มเติมจนครบจำนวน 22 โรงงานเพื่อนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม 101 กรมโรงงานอุตสาหกรรม