You are currently viewing วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ และพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการกำกับและดูแลโครงการฯ ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Greening Industry) และลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป