You are currently viewing นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยหลักการประเมินความเสี่ยง

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยหลักการประเมินความเสี่ยง (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการวัตถุอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์โฮเทล สาทร กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอัตราย กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาคอุตสาหกรรม ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความสำคัญสูง มาทำการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำหลักการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายของประเทศไทย