กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อื่นๆ

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2560

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2560

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวง

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวง

ประกาศกรมโรงงาน