• แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (2528 downloads)
 • แบบฟอร์มบัญชีรายเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบ
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (1095 downloads)
 • คำขอทั่วไป (สำหรับรับฟังความคิดเห็น)
  ดาวน์โหลด >>> [docx] (795 downloads)
 • แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (676 downloads)
 • แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ร.ง.5)
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (1464 downloads)
 • แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (574 downloads)
 • แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (226 downloads)
 • การดำเนินการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (371 downloads)
 • ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (148 downloads)
 • อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (220 downloads)
 • หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (982 downloads)
 • คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (937 downloads)
 • ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (150 downloads)
 • ใบแจ้งขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (55 downloads)
 • แบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (87 downloads)
 • แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02)
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (330 downloads)
 • บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน  (กทม.)  (ตจว.)