• แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (35969 downloads)
 • แบบฟอร์มบัญชีรายเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบ
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (13985 downloads)
 • คำขอทั่วไป (สำหรับรับฟังความคิดเห็น)
  ดาวน์โหลด >>> [docx] (12206 downloads)
 • แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (9961 downloads)
 • แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ร.ง.5)
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (16046 downloads)
 • แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (7200 downloads)
 • แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (3036 downloads)
 • การดำเนินการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (5045 downloads)
 • ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (2220 downloads)
 • อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (2849 downloads)
 • หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (16359 downloads)
 • คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (16040 downloads)
 • ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (1806 downloads)
 • ใบแจ้งขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน
  ดาวน์โหลด >>> [doc] (839 downloads)
 • แบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (1186 downloads)
 • แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02)
  ดาวน์โหลด >>> [pdf] (4143 downloads)
 • บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน (กทม.)
  ดาวน์โหลด >>> [PDF] (339 downloads)
 • บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน (ตจว.)
  ดาวน์โหลด >>> [PDF] (708 downloads)
 • บันทึกข้อเท็จจริง
  ดาวน์โหลด >>> [PDF] (378 downloads)