Calendar of Events

อา. อาทิตย์

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

7 events,

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำภาคสนาม

ปฏิบัติงานตามข้อสั่งการตามมติ/นโยบาย คณะรัฐมนตรี

ดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จัดทำคำของบประมาณและรายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตรวจอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย

เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหาร

8 events,

8 events,

8 events,

8 events,

8 events,

9 events,

ฝึกอบรมความปลอดภัยการใช้งานระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น

จัดทำโครงการสำคัญของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สศช.)

9 events,