Calendar of Events

อา. อาทิตย์

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

3 events,

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ กรอ.

ตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงานว่าจ้างที่ปรึกษา (TOR) ของโครงการที่ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของ กรอ.

8 events,

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำภาคสนาม

ทบทวนพจนานุกรมกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน/กรอ.

ปฏิบัติงานตามข้อสั่งการตามมติ/นโยบาย คณะรัฐมนตรี

ดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8 events,

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ กรอ.

8 events,

7 events,

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ กรอ.

8 events,

7 events,

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ กรอ.

7 events,

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ กรอ.

8 events,

9 events,

ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

7 events,

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ กรอ.

8 events,

กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น

จัดทำตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำคำของบประมาณและรายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 events,

8 events,

8 events,

8 events,

8 events,