กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม
หัวข้อ การตรวดวัดความเข้มกลิ่นจากโรงงาน ภายใต้โครงการ“เสริมสร้างความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม” ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00น.ผ่านทางระบบออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวมทั้งพัฒนาทักษะความชำนาญของบุคลากรในการวางแผนงาน การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงานที่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

กำหนดการ