กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานตามข้อกำหนดการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมโรงงานหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ที่สนใจสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

กำหนดการ