กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการไฟฟ้านครหลวง ได้มีความร่วมมือในโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบกิจการโรงงานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน รวมถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง จึงจัดงานสัมมนาในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องอโนมา 2 – 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

กำหนดการ

ลงทะเบียน