ประกาศกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) ประจำปี พ.ศ. 2565

 

รายละเอียด