ประกาศแจ้งเตือน ผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตรายที่มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.7) ช่วงที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด