ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงาน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 และวิธีการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายใน ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (https://facchem.diw.go.th) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย