ระบบติดตามการขออนุญาตโรงงาน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ
หมายเหตุ สามารถติดตามเรื่องได้ที่หน่วยงานอนุญาต
– กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 เบอร์โทรศัพท์ 02-430-6305 ต่อ 1401
– กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 เบอร์โทรศัพท์ 02-430-6306 ต่อ 1501
– กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ 02-430-6307 ต่อ 1603
– กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ 02-430-6313 ต่อ 2202
– กรณี โรงงานตั้งอยู่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามพื้นที่ตั้งโรงงาน