กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully Manifest) เชิงปฏิบัติการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันจันทร์ที่ 1 และวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งกลุ่มเป็น 

1. ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
2.ผู้รับดำเนินการกำจัด/บำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
3.ผู้รวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
4.ผู้นำเข้า-ส่งออกของเสียเคมีวัตถุ

สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWZfPH4Qnz8TKlhMWA8vOWStUXzNU60ZBPTqDg9YVyoTzwPw/viewform 

ดูรายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม