You are currently viewing 🏭กรมโรงงานฯ ร่วมประชุมผู้บริหาร อก. รายงานความคืบหน้า ร.ง. 4 และการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เกิดเหตุ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2567
📅เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายสุนทร แก้วสว่าง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2567 โดยมี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
.

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2567
นายสุนทร แก้วสว่าง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2567
⚙️ในการประชุมครั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รายงานการพิจารณาคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ว่า ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567 มี 254 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จ 98 คำขอ คิดเป็น 38.6% อยู่ระหว่างดำเนินการ 94 คำขอ คิดเป็น 37% คำขอที่ผู้ประกอบการขอขยายเวลา 23 คำขอ คิดเป็น 9% และอยู่ระหว่าง กรอ. พิจารณาอีก 39 คำขอ คิดเป็น 15.4% และรายงานความคืบหน้าการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ระยอง

♻️นอกจากนี้ นายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมกากอุตสาหกรรมระยะยาว โดยให้มีการกำหนดราคากลางกากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพิ่มบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งอื่นที่ไม่ใช่โรงงาน เช่น กรมอนามัย (ขยะติดเชื้อ) และศึกษาเทคโนโลยีการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดการกากอุตสาหกรรมขั้นสูง

ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2567
📌ขอบคุณภาพจาก : สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม