You are currently viewing อธิบดีกรมโรงงานฯ ขยายความร่วมมือ US.EPA และ TWMoENV นำทีมลงพื้นที่โรงงาน “วินโพรเสส จ.ระยอง” ขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US.EPA (United States Environmental Protection Agency) กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งไต้หวัน หรือ TWMoENV (Taiwan Ministry of Environment) กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน นับเป็นการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ ในการเสริมสร้างศักยภาพการประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม US.EPA TWMoENV กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม US.EPA TWMoENV กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

จากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณภายในโรงงานในครั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในฐานะหน่วยงานผู้กำกับดูแลโรงงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก US.EPA และ TWMoENV ได้ร่วมหารือกระบวนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า บริษัท วิน โพรเสส จำกัด เป็นกรณีศึกษาของการประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทั้งภายในและภายนอกโรงงาน อย่างไรก็ตาม กรอ. พยายามเดินหน้าเสนอจัดตั้ง “กองทุนอุตสาหกรรม” สำหรับเป็นหลักประกันความเสี่ยงและเป็นงบประมาณที่พร้อมดำเนินการได้ทันท่วงที ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐตระหนักในความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุดภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ร่วมหารือกระบวนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมหารือกระบวนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับเจ้าหน้าที่ร่วมคณะลงพื้นที่ ประกอบด้วย นายทวี อำพาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก นายเอกบุตร อุตมพงศ์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรอ. พร้อมด้วย นางสาวผานิต รัตสุข ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เจ้าหน้าที่มูลนิธิบูรณะนิเวศ ผู้แทน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้แทน บริษัท เอส.เค. อินเตอร์เคมิคอล จำกัด ทั้งนี้ ไม่มีตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากกรรมการของ บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ในการนำตรวจพื้นที่โรงงาน จึงร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพยานในการตรวจสอบพื้นที่ในครั้งนี้

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุดภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุดภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย
สภาพโกดังโรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
สภาพโกดังโรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ ในการเสริมสร้างศักยภาพการประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษ
ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ ในการเสริมสร้างศักยภาพการประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษ
กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด เป็นกรณีศึกษาของการประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด เป็นกรณีศึกษาของการประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #DIW #MIND #กระทรวงอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง #กากอุตสาหกรรม #ของเสียเคมี #วินโพรเสส #บริษัทวินโพรเสสจำกัด #บริษัทเอสเคอินเตอร์เคมิคอลจำกัด #เอสเคอินเตอร์เคมิคอล #USEPA #EPA #TWMoENV