You are currently viewing 🏭รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566
รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์รางวัลในเบื้องต้น สำหรับสถานประกอบการ ที่สมัครเข้ารับคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย พร้อมด้วย นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ รักษาการวิศวกรเชี่ยวชาญ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแล้ว และได้นำผลการพิจารณา เสนอต่อคณะทำงานกลั่นกรองรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566
รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566
รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566
รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566
รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566
รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #DIW #MIND #รางวัล #อุตสาหกรรมดีเด่น #การจัดการ #ความปลอดภัย