You are currently viewing 🏭รองอธิบดีกรมโรงงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
วันนี้ (26 มกราคม 2566) นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 503 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)
นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา เลขานุการกรม
นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
 
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากำหนดจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เข้าสู่ระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาวางแนวทางจัดทำข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และพิจารณาวางแนวทางการตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน IIT และผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน EIT พร้อมกันนี้ พิจารณาให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำเข้ามติที่ประชุมไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป