You are currently viewing อธิบดีกรมโรงงานฯ เดินหน้าแก้ปมกาก “วิน โพรเสส” เร่งกำจัดกากที่กระทบประชาชน

อธิบดีกรมโรงงานฯ ลงพื้นที่โรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินการบำบัดกำจัดกากของเสียตามคำสั่งศาล พร้อมมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดวิเคราะห์ และสั่งกำชับให้โรงงานดำเนินการกำจัดบำบัดให้แล้วเสร็จตามหลักวิชาการ พร้อมเข้าแถลงต่อศาลจังหวัดระยองถึงความคืบหน้าการดำเนินการ โดยให้บริษัทฯ เร่งกำจัดบำบัดของเสียหรือวัตถุอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนก่อน เพื่อลดความเดือดร้อนเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำ นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นายทวี อำพาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด และชาวบ้านหนองพะวา ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสีย ลงพื้นที่โรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อร่วมตรวจนับและติดตามการดำเนินการกำจัดบำบัดกากของเสียที่คงเหลืออยู่ภายในโรงงาน ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีของเสียตามคำพิพากษาที่ต้องกำจัดบำบัด ได้แก่ เศษฝุ่นเหล็กและตะกรัน 4,000 ตัน ของเหลวและกากตะกอนในบ่อคอนกรีต 800 ตัน ของเสียเคมีวัตถุประเภทของเหลวไม่ทราบชนิดบรรจุภายในภาชนะ ภาชนะปนเปื้อนถังขนาด 200 ลิตร ถังขนาด 1,000 ลิตร น้ำในบ่อดินและพื้นที่ปนเปื้อน 14,000 ตัน รวมทั้งขยะทั่วไป อาทิ พรม ยาง ถังพลาสติก ซึ่งโรงงานต้องบำบัดกำจัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ อธิบดีกรมโรงงานฯ ได้สั่งกำชับให้ วิน โพรเสสฯ เร่งดำเนินการกำจัดบำบัดให้แล้วเสร็จตามหลักวิชาการและสรุปการจัดทำรายการของเสีย หากไม่ปฏิบัติ กรอ. จะบังคับใช้ทุกข้อกฎหมาย และพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการปัญหา ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบต่อไป

ต่อมาในเวลา 11.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้าแถลงความคืบหน้าต่อศาลจังหวัดระยอง เกี่ยวกับการดำเนินการขนย้ายของเสียอันตรายที่อยู่ในโรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด โดย กรอ. ได้สนับสนุนการดำเนินการกำจัดบำบัดของเสียให้เป็นไปตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งศาลได้เห็นชอบให้ วิน โพรเสสฯ ในฐานะฝ่ายจำเลย ตกลงทำสัญญาจ้าง บริษัท เอส.เค. อินเตอร์เคมิคอล จำกัด เป็นโรงงานผู้รับบำบัดกำจัด และ วิน โพรเสส เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ กรอ. ได้ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยให้เร่งดำเนินการกำจัดบำบัดของเสียหรือวัตถุอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนก่อน ประกอบด้วย น้ำในบ่อดินและพื้นที่ปนเปื้อน ของเหลวและกากตะกอนในบ่อคอนกรีต และของเสียประเภทของเหลวไม่ทราบชนิดบรรจุในภาชนะขนาด 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร ซึ่งศาลได้เห็นชอบ และ วิน โพรเสสฯ ยินยอมในเงื่อนไขดังกล่าว

กรมโรงงานฯ จะได้ติดตามการดำเนินการกำจัดบำบัดกากของเสียที่คงเหลืออยู่ภายในโรงงาน เพื่อให้วิน โพรเสส ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และทันเวลาที่ศาลกำหนด

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เครื่องแบบ)
นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #DIW #กระทรวงอุตสาหกรรม #กากอุตสาหกรรม #วินโพรเสส #บริษัทวินโพรเสสจำกัด #ของเสียเคมี