You are currently viewing นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเร่งการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตที่สะอาด และอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเร่งการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตที่สะอาด และอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา (ECO-Town : Up and Running) โดยมีนางอัมไพวรรณ ใจรังสี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการที่เป็นคนกำหนดนโยบาย ทั้งหน่วยงานเอกชน ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ดำเนินการ และทั้งชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบูรณาการสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมไปแล้ว จำนวน 12 ครั้ง ทั้งในรูปแบบ online และ รูปแบบ onsite ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดขอนแก่น และครั้งนี้เป็นการจัดที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมกันผลักดันกลั่นกรองปัญหา ร่วมกันเสนอ ร่วมกันหารือ บูรณาการแนวคิด เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ ให้สิ่งที่เป็นอุปสรรค และทุกความคิด ทุกความเห็น ของผู้เข้าร่วมหารือจะถูกรวบรวม นำมาสู่เรื่องการวางแผน การดำเนินการ ได้ถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง