You are currently viewing กรอ. มอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 ประจำปี 2563-2564

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว โดยได้รับเกียรติจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 268 ราย ประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จำนวน 236 ราย และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จำนวน 32 ราย โดยมีนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภายในงานยังได้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง Green Industry Forum ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model” โดยนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิดและความจำเป็นของการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป