You are currently viewing นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการขอนำน้ำกากส่าของโรงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน (เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการขอนำ น้ำกากส่าของโรงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน (เพิ่มเติม) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะทำการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และข้อคิดเห็น มาประกอบการจัดทำคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นผู้อนุญาตการขอนำน้ำกากส่าของโรงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน (เพิ่มเติม) และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย