You are currently viewing นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์ NEDO กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์ NEDO กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic and Electrical Equipment Waste in Thailand : WEEE)

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการ WEEE เป็นความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกขยะและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถรองรับการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรในประเทศ รวมทั้งให้มีการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรสาธิต สำหรับการคัดแยกโลหะมีค่าจากซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้เริ่มดำเนินการสาธิตโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ARBIZ Corporation ประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด จึงต้องขยายระยะเวลาความร่วมมือออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2566
“กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย BCG ของไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่กำลังยกร่างอยู่ในขณะนี้” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย