You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (CSR) รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ พร้อมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ในการนี้นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนิล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายศุภกิจ บุญศิริ นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักที่สำคัญในการกำกับ ดูแล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนด้านข้อมูล ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้สถานประกอบการนำหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเติบโต และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการผลักดันงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 โดยได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐาน CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนอันเป็นพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน โดยปัจจุบันได้มีการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานแล้ว จำนวน 1,515 ราย ซึ่งวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา (Development Studies) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคอุตสาหกรรมในด้านอื่น ๆ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง