You are currently viewing กระทรวงอุตสาหกรรมมอบของขวัญปีใหม่ !!! ดีเดย์ 1 ม.ค. 65 ติด QR-Code หน้าโรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน และสามารถแจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายเพียงสแกน QR Code ที่ติดไว้หน้าโรงงาน เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ม.ค. 65

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยได้ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานแสดงข้อมูลเบื้องต้นโดยการติดตั้ง QR Code ที่หน้าโรงงาน” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมาตรการสร้างเครือข่ายประชาชน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานในการติด QR Code ที่หน้าโรงงาน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน และเป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถจัดทำ QR Code ผ่านระบบแอปพลิเคชันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและติดที่หน้าโรงงาน เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานเปิดเผยข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนรับทราบโดยการติด QR Code ที่หน้าโรงงาน เป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรม เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลของโรงงาน ข่าวสารต่าง ๆ และสามารถรับทราบข้อมูลจากภาคประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถดำเนินการจัดพิมพ์ QR Code โรงงานของตนเองผ่านระบบแอปพลิเคชันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพียงระบุเลขทะเบียนโรงงานก็สามารถพิมพ์ QR Code ของโรงงานโดย QR Code มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด A4 และ A3 นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถเพิ่มข้อมูลข่าวสาร หรือประกาศนียบัตรและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ในส่วนของประชาชนเมื่อสแกน QR Code แล้วจะปรากฏข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน ได้แก่ ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง เลขทะเบียนโรงงาน 14 หลัก วันที่ได้รับอนุญาต ประเภทการประกอบกิจการ กำลังแรงม้าเครื่องจักร จำนวนคนงาน ชื่อเจ้าของโรงงาน หน่วยงานกำกับดูแล ข้อมูลข่าวสาร หรือประกาศนียบัตรและรางวัลที่ได้รับ โดยเป็นการสื่อสารสองทางคือ ประชาชนรับทราบข้อมูลของโรงงาน และสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง QR Code ที่ติดอยู่หน้าโรงงานได้ โดยข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะส่งเข้าสู่ระบบของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่และโรงงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป