กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

📍ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น : http://php.diw.go.th/rubfung/show.php