จัดทำแนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติข้อกำหนดและขอบเขตงานและการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (งบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำแนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติข้อกำหนดและขอบเขตงานแล […]

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ กรอ.

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการ […]

ตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงานว่าจ้างที่ปรึกษา (TOR) ของโครงการที่ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงานว่าจ้างที่ปรึกษา (TOR […]