จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ในการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ใน […]

จัดทำรายละเอียด/เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการฯ (สส. และ สว.)

จัดทำรายละเอียด/เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประ […]