กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำสื่อเกี่ยวกับ การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย โดยผู้ประกอบกิจการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://reg3.diw.go.th/haz/